اساتید

1- آقای دکتر فردین هژبری
2- آقای دکتر حکمت ربانی
3- آقای دکترمحمود خرمی وفا
4- آقای دکتر اسماعیل میرزایی قلعه
5-  خانم دکتر معصومه عامریان
6- خانم دکتر زینب رمدانی
7- آقای دکتر رضا فعله گری
8- آقای دکتر پیام فرهادی
9- آقای دکتر سعید فرخزاد
10- آقای دکتر حمزه فعله گری
11- آقای مهندس بهرامعلی حیدریان
12- خانم دکتر سپیده تقی زاده

13-خانم دکتر ناهید عقیلی ناطق