مراسم ضیافت افطار در خوابگاه دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر