بازدید معاونت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از دانشکده کشاورزی سنقر