اطلاعات تماس اداره آموزش دانشکده کشاورزی سنقر

کارشناس آموزش


  مهدی ایمانی سنجر

  تلفن :

۴۸۴۵۱۳۹۸- ۰۸۳


  پست الکترونیکی: mehdi.imani.sanjar@gmail.com

 

شرح وظایف کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی سنقر

 

شرح وظایف عمومی واختصاصی: 

  -تحویل مدارک ثبت نامی از دانشجویان جدید الورود جهت تشکیل پرونده دانشجویی پس از ثبت نام اینترنتی توسط دانشجو

- ثبت اطلاعات دانشجودر سیستم جامع آموزش .

- استخراج و تهیه اسامی دانشجویان معاف از دروس پیش‌نیاز و اصلاح انتخاب واحد آنها.

- ثبت نام و تشکیل پرونده جهت دانشجویان مهمان یا انتقالی بر اساس مصوبه شورای آموزش دانشگاه و اعلام به آموزش کل.

- ثبت دروس هر نیمسال در سیستم جامع آموزش بر اساس: درس، استاد، زمان و مکان تشکیل کلاس، ظرفیت، اصلاح در صورت لزوم، تفکیک  نیمسال و انتقال به وب جهت انتخاب واحد اینترنی دانشجویان .

تهیه‌ی لیستهای حضور و غیاب و تحویل به اساتید در ابتدای هر کلاس.

کنترل انتخاب واحدهای دانشجویان رشته مربوطه.

 -   تأیید حذف و اضافه دانشجو پس از بررسی در خصوص حداقل و حداکثر مجاز واحدهای انتخابی

تهیه تائیدیه انتخاب واحد و اعلام به دانشجو جهت امضا و تائید نهایی توسط استاد مشاور و آموزش و معاون آموزشی و بایگانی در پرونده دانشجویی.

کنترل حذف و اضافه دانشجویان رشته مربوطه با هماهنگی اساتید مشاور و مدیر گروه مربوطه.

-  اقدامات لازم جهت حذف اضطراری دروس دانشجویان متقاضی مطابق مقررات .

  - برنامه ریزی جهت برگزاری امتحانات پایان ترم و اعلام برنامه امتحانات پایان ترم به دانشجویان، اساتید و ممتحنین.

-   صدور ابلاغ امتحانی اساتید با تائید معاونت آموزشی یا ریاست دانشکده.

-   حضور و غیاب دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای آزمونها مطابق مقررات .

-   اعلام اسامی دانشجویان محروم از آزمون درپایان هر نیمسال تحصیلی در برد آموزشی و صدور نامه مربوطه به دانشجو.

تهیه لیست اسامی دانشجویان مشروط در پایان هر نیمسال و ارسال اخطاریه به آنان.

صدور گواهی‌نامه‌ها و معرفی‌نامه‌ها بر اساس درخواست دانشجویان.

تهیه و اعلام اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده و جلو گیری از ادامه تحصیل آنها در صورت عدم رفع نقص پس از مهلت قانونی .

بررسی کارنامه دانشجویان در راستای اعلام نتیجه .

-  انجام مکاتبات لازم در خصوص دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی، مهمانی و انتقالی و... با آموزش کل دانشگاه .

- اعلام اسامی دانشجویان شاهد، ایثار گر، استعداد درخشان و... به آموزش کل دانشگاه.

  - پاسخگوئی به سوالات اساتید و دانشجویان طبق آئین نامه های آموزشی .

  - کنترل اجرای به موقع کلاسها و نظارت بر حضور و غیاب اساتید و دانشجویان.

 - رسیدگی به درخواست دانشجویان و در صورت لزوم ارجاع به شورای آموزشی دانشکده .

  - همکاری در امور ارجاعی از طرف آموزش کل و سایر بخشهای دانشگاه با اعلام نظر معاون آموزشی دانشکده.

  - صدور ابلاغ اساتید در شروع  هرنیمسال و صدور گواهی تدریس اساتید در پایان هر نیمسال پس از اعلام نمره به آموزش دانشکده.

 - اعلام آمار و اسامی دانشجویان فارغ التحصیل به انضمام ارسال پرونده های مربوطه جهت انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی به اداره فارغ التحصیلان.

 -  تحویل تقویم آموزشی(Course Plan)از اساتید به منظور بررسی و نظارت مطالب ارائه شده در کلاس طبق سرفصل اعلام شده توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی .

 -  بایگانی کلیه بخشنامه ها ، دستورالعملها و  مکاتبات وارده و  صادره .

 -  تحویل فرم های حق التدریس به اساتید جهت تکمیل در ابتدای هر نیمسال تحصیلی و دریافت مستندات مربوطه از آنان جهت پرداخت حق التدریس.

- تهیه لیست فعالیت اساتید هر رشته توسط کارشناس مربوطه در پایان هر نیمسال به تفکیک واحد و تحویل آن به مسئول آموزش دانشکده پس از تائید مدیر گروه و معاون آموزشی جهت بررسی حق التدریس

-انجام حضورغیاب کلاسها در شیفت های کاری

- ثبت حضورغیاب کلاسهای تشکیل شده ونشده در سیستم گلستان پس از هر حضورغیاب وثبت آن در دفتر حضورغیاب

- امور محوله در خصوص معرفی اساتید جدید الورود به واحد جذب دانشگاه وتکمیل  وبررسی پروندهای آنها

- تهیه وتنظیم برنامه هفتگی دانشجویان (تمامی گروها آموزشی) ونصب ان در برد آموزشی

- مسول کلاسهای که دارای سیستم دیتا پروژکتور می باشند جهت دروسی که نیاز به سیستم دارند جهت  هماهنگی

- مسول تکثیر برگه های امتحانات در پایان هرترم (راه اندازی  اتاق تکثیر )

- مدیر کانال مجازی آموزش دانشکده جهت اطلاع رسانی اطلاعیه های

وامور محوله دیگر ....