دروس ارائه شده

نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
زبان انگلیسی تخصصی 3102040 2 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی 01 ناهید عقیلی ناطق هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00)
سامانه های پشتیبان تصمیم گیری 3102014 3 کارشناسی مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی 01 ناهید عقیلی ناطق هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
نمایش 2 نتیجه