دروس ارائه شده

« بازگشت

سامانه های پشتیبان تصمیم گیری

نام درس سامانه های پشتیبان تصمیم گیری
کد درس 3102014
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز