نمایشگر یک مطلب

رئیس دانشکده
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه
 
 
سمت : رئیس دانشکده کشاورزی سنقر
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل:E.mirzaee@razi.ac.ir
تلفن: 8438098-834-98+
پرتال: https://razi.ac.ir/~esmaeilmirza