ریاست دانشکده

ریاست دانشکده کشاورزی سنقر
دکتر اسماعیل میرزایی قلعه
پست الکترونیکی:e.mirzaee
[at]razi.ac.ir
               esmaeilmirza@gmail.com

 تلفن : 48438098 -083