نمایشگر یک مطلب

طرح درس ها

نام درس نام استاد دانلود فایل
 1- ریاضی۲  خانم مهندس شیرزاد
 2- ریاضی ۲  خانم دکتر کلوندی
 3- ازمایشگاه فیزیک پایه ۲  خانم مهندس اکبری
 4- ﺑﻬﺮه وری و روش ﻫﺎی ﺣﻔﻆ اﻧﺮژی  آقای دکتر کرمی
 5- برنامه نویسی رایانه  خانم دکتر عقیلی ناطق
 6- عملی برنامه نویسی با رایانه  خانم دکتر عقیلی ناطق
 7- سامانه های انتقال توان  خانم دکتر عقیلی ناطق
 8- ترمو دینامیک  خانم دکتر عقیلی ناطق
 9- عملیات واحد۱  خانم دکتر عقیلی ناطق
 10- منابع انرژی تجدیدپذیر  آقای دکتر فرخزاد
 11- ریاضیات مهندسی  آقای دکتر فرخزاد
 12- آزمایشگاه مقاومت مصالح  آقای دکتر فرخزاد
 13- ماشین‌های کشاورزی عمومی  خانم دکتر رمدانی
 14- آمار و احتمالات مهندسی  خانم دکتر رمدانی
 15- تحقیق در عملیات مکانیزاسیون کشاورزی (۱)  خانم دکتر رمدانی
 16- ارتعاشات مکانیکی  آقای دکتر میرزایی قلعه
 17- موتورهای درون سوز  آقای دکتر میرزایی قلعه
 18- کارگاه موتورهای درون سوز  آقای مهندس حیدریان
 19- اصول شبیه سازی  آقای دکتر فرهادی
 20- روش اجزای محدود  آقای دکتر فرهادی