واحدهای وابسته

امور آموزشی :
مهدی ایمانی سنجر
پست الکترونیکی:
mehdi.imani.sanjar@gmail.com

                                                                          

 

 

امور تغذیه :
شهریار امیریان

                     

 

 

حفاظت فیزیکی :
 صادق باباخانی

                      

 

 

حراست :