اطلاعیه دانشگاه رازی در خصوص زمان انجام امور اداری و آموزشی مراجعین

اطلاعیه دانشگاه رازی در خصوص زمان انجام امور اداری و آموزشی مراجعیناطلاعیه دانشگاه رازی در خصوص زمان انجام امور اداری و آموزشی مراجعین

با توجه به تعطیلات تابستانی دانشجویان و استفاده همکاران در واحدهای مختلف آموزشی و اداری دانشگاه از مرخصی‌های استحقاقی خود در بازه زمانی ۱۳۹۸.۵.۱۹ لغایت ۱۳۹۸.۵.۳۰، از مراجعین محترم درخواست می شود به منظور اطمینان از انجام به موقع امور اداری و آموزشی خود از تاریخ ۹۸/۶/۲ به بعد به دانشگاه رازی مراجعه نمایند.