طبق روابط عمومی دانشکده، دانشجویان زیر در امتحان کارشناسی ارشد بالاترین رتبه را کسب کردند: آقای حامد پاپی رتبه دوم را کسب کردند. آقای کامران حجج رتبه 20 را کسب کردند. آقای یاسین ماماراش رتبه  60 را  کسب کردند. آقای هادی رنجبران رتبه 65 را کسب کردند. دانشکده روابط عمومی به این عزیزان و خانواده محترمشان  تبریک می گوید.
طبق روابط عمومی دانشکده، دانشجویان زیر در امتحان کارشناسی ارشد بالاترین رتبه را کسب کردند:
آقای حامد پاپی رتبه دوم را کسب کردند.
آقای کامران حجج رتبه 20 را کسب کردند.
آقای یاسین ماماراش رتبه  60 را  کسب کردند.
آقای هادی رنجبران رتبه 65 را کسب کردند.
دانشکده روابط عمومی به این عزیزان و خانواده محترمشان  تبریک می گوید.