به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجویان زیر در مسابقات ورزشی استانی دانشجویان افتخار آفریدند: 1-آقای مهدی فعلی مدال طلا در رشته های کشتی و تک پرس 2-آقای رضا فعلی مدال طلا در رشته های کشتی و تک پرس 3-آقای علیرضا بدرخانی مدال نقره در رشته کشتی روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به این عزیزان و جامعه دانشجویی  دانشکده تبریک عرض می نماید.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجویان زیر در مسابقات ورزشی استانی دانشجویان افتخار آفریدند:

1-آقای مهدی فعلی مدال طلا در رشته های کشتی و تک پرس

2-آقای رضا فعلی مدال طلا در رشته های کشتی و تک پرس

3-آقای علیرضا بدرخانی مدال نقره در رشته کشتی

روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به این عزیزان و جامعه دانشجویی  دانشکده تبریک عرض می نماید.