اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس‌کرونا،ضدعفونی نمودن سراهای دانشجویی و ساختمان‌های اداری و آموزشی

اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با ویروس‌کرونا،ضدعفونی نمودن سراهای دانشجویی و ساختمان‌های اداری و آموزشی