انتخابات انجمن علمی دانشجویی دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده، انتخابات انجمن علمی دانشجویی در روز شنبه مورخه 96/12/12 و با حضور حداکثری دانشجویان در محل دانشکده برگزار گردید.