بازدید از بخش تصفیه و پالایش و واحد پرکنی مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت ۹۷/۸/۲۳

بازدید از بخش تصفیه و پالایش و واحد پرکنی مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت ۹۷/۸/۲۳