بازدید از مجتمع جهان فولاد غرب

بازدید از مجتمع جهان فولاد غرب 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دانشجویان دانشکده کشاورزی سنقر در روز 5 شنبه مورخ 96/8/11 و در دو نوبت صبح و عصر ( برادران و خواهران)  از مجتمع جهان فولاد غرب بازدید کردند. در این بازدید که با حضور دکتر اسماعیل میرزایی قلعه ریاست دانشکده برگزار شد ،دانشجویان از نزدیک با فرایند تولید انواع تیر اهن و میل گرد اشنا شدند. در این بازدید مطالبی پیرامون فرایندهای تولید در صنعت و نحوه ارتباط با صنعت دانشجویان توسط دکتر میرزایی قلعه بیان شد.