نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضاء دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه رازی از دانشکده

بازدید اعضاء دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه رازی از دانشکده


به گزارش روابط عمومی دانشکده،جناب آقای دکتر مهرداد نیاپرست و جناب آقای دکتر حبیب جعفری و هیأت همراه در روز 4شنبه مورخه 96/9/29 از دانشکده بازدید کردند. در این بازدید دکتر اسماعیل میرزایی قلعه سرپرست دانشکده مطالبی پیرامون وضعیت آموزشی و دانشجویی دانشکده مطرح نمودند. در پایان از فضاهای اموزشی و خوابگاه ها بازدید به عمل آمد.