نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید برخی مسئولین دانشگاه از سلف- سرویس دانشجویان

بازدید برخی مسئولین دانشگاه از سلف- سرویس دانشجویان


به گزارش روابط عمومی دانشکده، دکتر میرزایی قلعه ( سرپرست دانشکده)، دکتر سعیدی ( مدیر کل امور دانشجویی دانشگاه) و دکتر زینی وند ( مدیر کل برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی) در روز 2 شنبه مورخه 96/9/20 در سلف دانشجویان دانشجویان حضور یافته و در جریان نظرات و خواسته های آنان قرار گرفتند.