نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دانشجویان دانشکده از مزرعه آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

بازدید دانشجویان دانشکده از مزرعه آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه


به گزارش روابط عمومی دانشکده دانشجویان رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در روز 4 شنبه مورخه 96/10/6 از مزرعه آموزشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی بازدید کردند و از نزدیک با تجهیزات و ماشین های کشاورزی آشنا شدند.