بازدید دانشجویان دختر دانشکده از مجتمع کشت وصنعت روژین تاک

بازدید دانشجویان دختر دانشکده از مجتمع کشت وصنعت روژین تاکبه گزارش روابط عمومی دانشکده،بازدید دانشجویان دختر دانشکده از مجتمع کشت وصنعت روژین تاک در تاریخ 97/2/20 و به همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد.