به گزارش روابط عمومی دانشکده،بازدید دانشجویان دختر دانشکده از مجتمع کشت وصنعت روژین تاک در تاریخ 97/2/20 و به همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده،بازدید دانشجویان دختر دانشکده از مجتمع کشت وصنعت روژین تاک در تاریخ 97/2/20 و به همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد.