نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از دانشکده

بازدید رئیس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه از دانشکده


به گزارش روابط عمومی دانشکده رئیس دفتر نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه جناب آقای دکتر خزایی و آقای دکتر پاکنژاد در روز دوشنبه مورخه 96/10/18 از دانشکده و خوابگاه های دانشکده بازدید کردند. در این بازدید گزارشی از وضعیت عمرانی ساختمان دانشکده و نیز طرح های پیش رو از طرف سرپرست دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه مطرح شد.