بازدید ریاست دانشکده از خوابگاه های دانشجویی

بازدید ریاست دانشکده از خوابگاه های دانشجوییبه گزارش روابط عمومی دانشکده، ریاست دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه به همراه جناب آقای سرحدی مسئول خوابگاه های دانشکده در روز یکشنبه سوم تیرماه 1397 در خوابگاه های پسر و دختر دانشکده حضور یافتند. و در جمعی صمیمانه در جریان درخواست های دانشجویان قرار گرفتند.