به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای دکتر میرزایی قلعه در روز شنبه مورخه 97/9/17 و به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در جمع صمیمانه دانشجویان خوابگاه حضور پیدا کردند. در این بازدید دانشجویان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود راجع به مسائل آموزشی و رفاهی پرداختند.      

به گزارش روابط عمومی دانشکده، آقای دکتر میرزایی قلعه در روز شنبه مورخه 97/9/17 و به مناسبت بزرگداشت روز دانشجو در جمع صمیمانه دانشجویان خوابگاه حضور پیدا کردند. در این بازدید دانشجویان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود راجع به مسائل آموزشی و رفاهی پرداختند.