بازدید ریاست دانشکده از خوابگاه های دانشجویی

بازدید ریاست دانشکده از خوابگاه های دانشجوییبه گزارش روابط عمومی دانشکده، دکتر میرزایی قلعه ریاست دانشکده، در در غروب روز دوشنبه مورخ29مهرماه1398 از خوابگاه‌های پسران و دختران بازدید به عمل آوردند. بر پایه این گزارش ابتدا نماز را در محل خوابگاه پسران اقامه کردند، سپسدر جمعی صمیمانه با دانشجویان خوابگاهی به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات رفاهی دانشجویان پرداختند و در جریان درخواست های دانشجویان قرار گرفتند.