بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکده

بازدید ریاست محترم دانشگاه از دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اعلمی آل آقا به همراه جناب آقای دکتر فتح الهی (معاونت محترم اداری مالی دانشگاه) و جناب آقای دکتر خزایی (ریاست محترم دفتر طرح های عمرانی دانشگاه)، از فضای آموزشی و خوابگاهی دانشکده بازدید نمودند. ایشان در جمعی بسیار صمیمی در بین دانشجویان حضوریافتند و دانشجویان به بیان نظرات خود پرداختند. نهایتاً جناب آقای دکتر میرزایی قلعه (ریاست محترم دانشکده) و نمایندگان تشکل های دانشجویی به بیان نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. آقای دکتر اعلمی آل آقا نیز بر حل پیشنهادات آموزشی، رفاهی و پژوهشی مطرح شده تأکید نمودند.