به گزارش روابط عمومی دانشکده ،حضرت حجت الاسلام قلندری از فضای آموزشی ،کارگاه و خوابگاه دانشجویان دانشکده در روز چهارشنبه مورخ96/11/04 بازدید کردند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون امور آموزشی رفاهی و فرهنگی دانشکده از جانب آقای دکتر میرزایی قلعه (سرپرست دانشکده) مطرح شد.  

به گزارش روابط عمومی دانشکده ،حضرت حجت الاسلام قلندری از فضای آموزشی ،کارگاه و خوابگاه دانشجویان دانشکده در روز چهارشنبه مورخ96/11/04 بازدید کردند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون امور آموزشی رفاهی و فرهنگی دانشکده از جانب آقای دکتر میرزایی قلعه (سرپرست دانشکده) مطرح شد.