بازدید ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از دانشکده

بازدید ریاست محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری از دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده ،حضرت حجت الاسلام قلندری از فضای آموزشی ،کارگاه و خوابگاه دانشجویان دانشکده در روز چهارشنبه مورخ96/11/04 بازدید کردند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون امور آموزشی رفاهی و فرهنگی دانشکده از جانب آقای دکتر میرزایی قلعه (سرپرست دانشکده) مطرح شد.