بازدید سرزده ریاست دانشکده از خوابگاه های دانشجویی

بازدید سرزده ریاست دانشکده از خوابگاه های دانشجوییبه گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ریاست دانشکده در غروب روز یکشنبه مورخه 97/7/15 در جمع دانشجویان خوابگاه های دانشکده حضور یافتند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون مسائل آموزشی، رفاهی، صنفی و فرهنگی دانشجویان بحث و تبادل نظر شد.