به گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ریاست دانشکده در غروب روز یکشنبه مورخه 97/7/15 در جمع دانشجویان خوابگاه های دانشکده حضور یافتند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون مسائل آموزشی، رفاهی، صنفی و فرهنگی دانشجویان بحث و تبادل نظر شد.      

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ریاست دانشکده در غروب روز یکشنبه مورخه 97/7/15 در جمع دانشجویان خوابگاه های دانشکده حضور یافتند. در این دیدار صمیمانه مطالبی پیرامون مسائل آموزشی، رفاهی، صنفی و فرهنگی دانشجویان بحث و تبادل نظر شد.