حضور ریاست جهاد کشاورزی و ریاست منابع طبیعی شهرتان سنقر در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان

حضور ریاست جهاد کشاورزی و ریاست منابع طبیعی شهرتان سنقر در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور آقای دکتر میرزایی قلعه( ریاست دانشکده)، آقای مهندس کلوند ( ریاست جهاد...

دوشنبه، ۱۶ مهر ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آسیب های فضای مجازی توسط دفتر مشاوره دانشکده
بازدید معاونت محترم دانشجویی دانشگاه از دانشکده
بازدید معاونت محترم دانشجویی دانشگاه از دانشکده

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر عازمی( معاونت محترم دانشجویی دانشگاه)،جناب آقای دکتر سعیدی (مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه) و جناب آقای مهندس زمانی( مسئول محترم امور خوابگاه های...

آرشیو خبرها