بازدید معاونت دانشجویی دانشگاه از دانشکده

بازدید معاونت دانشجویی دانشگاه از دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، معاونت دانشجویی دانشگاه جناب آقای دکترعازمی به همراه مدیر محترم دانشجویی جناب آقای دکتر سعیدی روز دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ با همراهی جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ریاست محترم دانشکده بازدید بعمل آورند. در ابتدا آقای دکتر عازمی در ایستگاه سلامت پرپا شده در محل دانشکده که توسط کانون هلال احمر دانشکده برپا شده بود حضور یافتند. در ادامه مسئولین دانشجویی دانشگاه و رئیس دانشکده ضمن بازدید از نحوه توزیع غذا در سلف سرویس حضور یافته و با دانشجویان در خصوص درخواست های رفاهی دانشجویان گفتگو کردند. در ادامه جلسه ای صمیمانه با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی برگزار شد و دانشجویان به بیان دیدگاه ها و دغدغه های رفاهی خود پرداختند. نهایتا از سراهای دانشجویی بازدید به عمل آمد.