به گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر عازمی( معاونت محترم دانشجویی دانشگاه)،جناب آقای دکتر سعیدی (مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه) و جناب آقای مهندس زمانی( مسئول محترم امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه) در روز چهارشنبه مورخه 97/7/18 از دانشکده بازدید نمودند. در این دیدار صمیمانه جلسات جداگانه ای با حضور جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ( ریاست دانشکده)، اساتید و دانشجویان عضو  شورای صنفی دانشکده برگزار شد. در نهایت از سلف سرویس دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی بازدید به عمل آمد.          

به گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر عازمی( معاونت محترم دانشجویی دانشگاه)،جناب آقای دکتر سعیدی (مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه) و جناب آقای مهندس زمانی( مسئول محترم امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه) در روز چهارشنبه مورخه 97/7/18 از دانشکده بازدید نمودند. در این دیدار صمیمانه جلسات جداگانه ای با حضور جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ( ریاست دانشکده)، اساتید و دانشجویان عضو  شورای صنفی دانشکده برگزار شد. در نهایت از سلف سرویس دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی بازدید به عمل آمد.