بازدید معاونت محترم دانشجویی دانشگاه از دانشکده

بازدید معاونت محترم دانشجویی دانشگاه از دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، جناب آقای دکتر عازمی( معاونت محترم دانشجویی دانشگاه)،جناب آقای دکتر سعیدی (مدیر کل محترم امور دانشجویی دانشگاه) و جناب آقای مهندس زمانی( مسئول محترم امور خوابگاه های دانشجویی دانشگاه) در روز چهارشنبه مورخه 97/7/18 از دانشکده بازدید نمودند. در این دیدار صمیمانه جلسات جداگانه ای با حضور جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ( ریاست دانشکده)، اساتید و دانشجویان عضو  شورای صنفی دانشکده برگزار شد. در نهایت از سلف سرویس دانشجویان و خوابگاه های دانشجویی بازدید به عمل آمد.