برنامه درسی همه دانشجویان نو ورود ( رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی) در بستر سامانه LMS

برنامه درسی همه دانشجویان نو ورود ( رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی و رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی) در بستر سامانه LMSبرنامه کلاس‌های مجازی دانشکده کشاورزی سنقر در نیمسال 1399