برنامه درسی و امتحانی

برنامه درسی و امتحانی 

 

برنامه درسی نیمسال اول  96-97 مکانیک بیوسیستم ورودی 93

برنامه امتحانی نیمسال اول   97-96 مهندسی مکانیک بیوسیستم ورودی 93

برنامه امتحانی نیمسال اول   97-96 مهندسی مکانیک بیوسیستم ورودی 93

برنامه کلاسی نیمسال اول   97-96 گروه مکانیزاسیون ورودی 94

برنامه کلاسی نیمسال اول   97-96 گروه مکانیزاسیون ورودی 94

برنامه امتحانی نیمسال اول  97-96  مکانیزاسیون ورودی94 

برنامه کلاسی نیمسال اول   97-96 گروه مکانیزاسیون ورودی 95

برنامه امتحانی نیمسال اول  96-95  مکانیزاسیون ورودی95

برنامه امتحانی مکانیزاسیون ورودی 96

برنامه درسی نیمسال اول  97-96 مهندسی ماشین های صنایع غذایی  ورودی 95

برنامه امتحانی نیمسال اول  97-96  مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی ورودی95

برنامه درسی نیمسال اول  97-96 مکانیک بیوسیستم ورودی 96

برنامه امتحانی نیمسال اول  97-96  مهندسی مکانیک بیوسیستم  96 ( ترم1)

برنامه درسی نیمسال اول  97-96 مهندسی ماشین های صنایع غذایی  ورودی 96

برنامه امتحانی مهندسی ماشین های صنایع غذایی ورودی 96

برنامه امتحانی نیمسال اول  97-96  مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی ورودی 96 ( ترم1)