برنامه کلاس‌های مجازی دانشکده کشاورزی سنقر در نیمسال3991 در بستر سامانهLMS

برنامه کلاس‌های مجازی دانشکده کشاورزی سنقر در نیمسال3991 در بستر سامانهLMSبرنامه کلاس‌های مجازی دانشکده کشاورزی سنقر در نیمسال3991 در بستر سامانهLMS