به گزارش روابط عمومی دانشکده انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده در روز دوشنبه مورخه 97/02/10 و همزمان با سایر دانشکده های دانشگاه در محل دانشکده و با حضور 92 درصدی دانشجویان دانشکده برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی دانشکده انتخابات شورای صنفی دانشجویی دانشکده در روز دوشنبه مورخه 97/02/10 و همزمان با سایر دانشکده های دانشگاه در محل دانشکده و با حضور 92 درصدی دانشجویان دانشکده برگزار شد.