برگزاری انتخابات کانون کارآفرینان دانشکده

برگزاری انتخابات کانون کارآفرینان دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، انتخابات اعضا کانون کارآفرینان دانشکده در روز یکشنبه مورخه 97/9/18 و با استقبال پرشور دانشجویان در محل دانشکده برگزار شد.