به گزارش روابط عمومی دانشکده، انتخابات اعضا کانون کارآفرینان دانشکده در روز یکشنبه مورخه 97/9/18 و با استقبال پرشور دانشجویان در محل دانشکده برگزار شد.        

به گزارش روابط عمومی دانشکده، انتخابات اعضا کانون کارآفرینان دانشکده در روز یکشنبه مورخه 97/9/18 و با استقبال پرشور دانشجویان در محل دانشکده برگزار شد.