برگزاری انتخابات کانون کار آفرینی

برگزاری انتخابات کانون کار آفرینیبرگزاری انتخابات کانون کار آفرینی در تاریخ ١٣٩٦/٠٨/٠١ در سالن دانشکده