جلسه حلقه صالحین در تاریخ 96/1/28 رأس ساعت 10صبح در نمازخانه دانشکده کشاورزی برگزار شد

جلسه حلقه صالحین در تاریخ 96/1/28 رأس ساعت 10صبح در نمازخانه دانشکده کشاورزی شهرستان سنقر در خصوص کارآفرینی در زمینه احداث سالن پرورش قارچ دکمه ای، با حضور مدیر کانون خواهربسیجی مهندس عامریان، خواهر بسیجی امجدیان کارآفرین برتر پرورش دهنده قارچ و همچنین خواهران بسیجی دانشجو در دانشکده کشاورزی شهرستان ، برگزار گردید.