برگزاری جلسه ریاست دانشکده با دبیران تشکل های دانشجویی دانشکده

برگزاری جلسه ریاست دانشکده با دبیران تشکل های دانشجویی دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده، دیدار صمیمانه دبیران تشکل های دانشجویی دانشکده به مناسبت روز دانشجو با ریاست محترم دانشکده در روز شنبه مورخه 97/9/17 برگزار شد. در این جلسه ابتدا مواردی پیرامون فعالیت تشکل ها توسط آقای دکتر میرزایی قلعه مطرح شد. در نهایت دانشجویان به بیان دیدگاه ها و طرح های تشکل خود پرداختند.