به گزارش روابط عمومی دانشکده، دیدار صمیمانه دبیران تشکل های دانشجویی دانشکده به مناسبت روز دانشجو با ریاست محترم دانشکده در روز شنبه مورخه 97/9/17 برگزار شد. در این جلسه ابتدا مواردی پیرامون فعالیت تشکل ها توسط آقای دکتر میرزایی قلعه مطرح شد. در نهایت دانشجویان به بیان دیدگاه ها و طرح های تشکل خود پرداختند.    

به گزارش روابط عمومی دانشکده، دیدار صمیمانه دبیران تشکل های دانشجویی دانشکده به مناسبت روز دانشجو با ریاست محترم دانشکده در روز شنبه مورخه 97/9/17 برگزار شد. در این جلسه ابتدا مواردی پیرامون فعالیت تشکل ها توسط آقای دکتر میرزایی قلعه مطرح شد. در نهایت دانشجویان به بیان دیدگاه ها و طرح های تشکل خود پرداختند.