به گزارش روابط عمومی دانشکده، نمایندگان تشکل های دانشجویی شامل انجمن های علمی، نشریه دانشکده، شورای صنفی، کانون کارآفرینان و کانون هلال احمر دانشکده در روز دوشنبه مورخه 96/12/14  در یک جمع صمیمی با رئیس دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه دیدار و به بیان نظرات، دیدگاه ها و نیز طرح مسائل دانشجویی پرداختند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده، نمایندگان تشکل های دانشجویی شامل انجمن های علمی، نشریه دانشکده، شورای صنفی، کانون کارآفرینان و کانون هلال احمر دانشکده در روز دوشنبه مورخه 96/12/14  در یک جمع صمیمی با رئیس دانشکده جناب آقای دکتر میرزایی قلعه دیدار و به بیان نظرات، دیدگاه ها و نیز طرح مسائل دانشجویی پرداختند.