برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه ها

برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت هفته خوابگاه هابه گزارش روابط عمومی دانشکده مسابقات ورزشی دانشجویی به مناسبت هفته خوابگاه ها در دانشکده برگزار شد. به همین منظور جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ریاست دانشکده در سالن ورزشی دانشجویان پسر حضور یافت و ضمن دیدار صمیمانه با دانشجویان پسر دانشکده،شاهد برگزاری مسابقه فوتسال بود.