برگزاری مسابقه عکس برتر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر

برگزاری مسابقه عکس برتر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقر