برگزاری مسابقه عکس برتر توسط انجمن علمی دانشکده کشاورزی سنقرهمراه با اهدا جایزه به نفر اول