برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری آلزایمر و راههای پیشگیری

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری آلزایمر و راههای پیشگیری