به گزارش روابط عمومی دانشکده،کارگاه آشنایی با نحوه تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی با حضور جناب آقای دکتر زرافشانی ( هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه)، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ( سرپرست دانشکده )، جناب آقای مهندس قاسمی ( رئیس اداره کار و تعاون شهرستان) و سایر اساتید دانشکده و با استقبال گسترده دانشجویان در روز دوشنبه مورخه  97/08/14  در دانشکده برگزار شد. در این کارگاه مطالبی پیرامون اهمیت تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی توسط آقای دکتر زرافشانی و آقای مهندس قاسمی بیان شد.            

به گزارش روابط عمومی دانشکده،کارگاه آشنایی با نحوه تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی با حضور جناب آقای دکتر زرافشانی ( هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه)، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ( سرپرست دانشکده )، جناب آقای مهندس قاسمی ( رئیس اداره کار و تعاون شهرستان) و سایر اساتید دانشکده و با استقبال گسترده دانشجویان در روز دوشنبه مورخه  97/08/14  در دانشکده برگزار شد. در این کارگاه مطالبی پیرامون اهمیت تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی توسط آقای دکتر زرافشانی و آقای مهندس قاسمی بیان شد.