برگزاری کارگاه آموزشی تاسیس شرکت تعاوتی دانشجویی

برگزاری کارگاه آموزشی تاسیس شرکت تعاوتی دانشجوییبه گزارش روابط عمومی دانشکده،کارگاه آشنایی با نحوه تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی با حضور جناب آقای دکتر زرافشانی ( هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی و مدیر روابط بین الملل دانشگاه)، جناب آقای دکتر میرزایی قلعه ( سرپرست دانشکده )، جناب آقای مهندس قاسمی ( رئیس اداره کار و تعاون شهرستان) و سایر اساتید دانشکده و با استقبال گسترده دانشجویان در روز دوشنبه مورخه  97/08/14  در دانشکده برگزار شد. در این کارگاه مطالبی پیرامون اهمیت تاسیس شرکت تعاونی دانشجویی توسط آقای دکتر زرافشانی و آقای مهندس قاسمی بیان شد.