به گزارش روابط عمومی دانشکده  کارگاه نرم افزار GIS و با تدریس خانم مهندس حدیدیان و با همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی دانشکده  کارگاه نرم افزار GIS و با تدریس خانم مهندس حدیدیان و با همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد.