برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار GIS توسط انجمن علمی دانشکده

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار GIS توسط انجمن علمی دانشکدهبه گزارش روابط عمومی دانشکده  کارگاه نرم افزار GIS و با تدریس خانم مهندس حدیدیان و با همت انجمن علمی دانشکده برگزار شد.