برگزاری کارگاه آموزش عکاسی در دانشکده کشاورزی سنقر توسط مهندسﺧﺮّم

برگزاری کارگاه آموزش عکاسی در دانشکده کشاورزی سنقر توسط مهندسﺧﺮّم