به گزارش روابط عمومی دانشکده،کارگاه بسته بندی مواد غذایی به همت کانون کارآفرینان دانشکده و با تدریس دکتر کرمی در روز دوشنبه مورخه 97/2/17 برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومی دانشکده،کارگاه بسته بندی مواد غذایی به همت کانون کارآفرینان دانشکده و با تدریس دکتر کرمی در روز دوشنبه مورخه 97/2/17 برگزار شد.