برگزاری کارگاه روش تحقیق و مقاله نویسی توسط خانم دکتر عامریان در دانشکده کشاورزی سنقر