برگزاری کارگاه عملی ساخت تراریوم کانون کارآفرینان دانشکده ی کشاورزی سنقر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه

برگزاری کارگاه عملی ساخت تراریوم کانون کارآفرینان دانشکده ی کشاورزی سنقر در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهبه گزارش روابط عمومی دانشکده  کارگاه عملی ساخت تراریوم با تدریس خانم دکتر معصومه عامریان و با همت کانون کارافرینان دانشکده در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار شد.