به گزارش روابط عمومی دانشکده  کارگاه عملی ساخت تراریوم با تدریس خانم دکتر معصومه عامریان و با همت کانون کارافرینان دانشکده در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار شد.    

به گزارش روابط عمومی دانشکده  کارگاه عملی ساخت تراریوم با تدریس خانم دکتر معصومه عامریان و با همت کانون کارافرینان دانشکده در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار شد.