به گزارش روابط عمومی دانشکده کارگاه کسب درآمد از گیاهان زینتی توسط آقای مهندس فروتن و به همت کانون کارآفرینان دانشکده در روز دوشنبه مورخه 97/02/31 در محل دانشکده برگزار شد.    

به گزارش روابط عمومی دانشکده کارگاه کسب درآمد از گیاهان زینتی توسط آقای مهندس فروتن و به همت کانون کارآفرینان دانشکده در روز دوشنبه مورخه 97/02/31 در محل دانشکده برگزار شد.