برگزاری کارگاه چگونه از گل زینتی درآمد کسب کنیم

برگزاری کارگاه چگونه از گل زینتی درآمد کسب کنیمبه گزارش روابط عمومی دانشکده کارگاه کسب درآمد از گیاهان زینتی توسط آقای مهندس فروتن و به همت کانون کارآفرینان دانشکده در روز دوشنبه مورخه 97/02/31 در محل دانشکده برگزار شد.